/ OM OSS

Om Orsa Musikfond

Det som till dagligdags  benämns som Orsa Musikfond heter egentligen Orsa Musikskolas Premie- och Stipendiefond till Hanser Lina och Erik Göranssons minne. Fonden grundades 1997, första stipendiet delades ut år 2000.

 

 

/ HISTORIEN OM

Orsa Musikfond

Hanser Lina och Erik Göransson bidrog under sitt liv att på olika sätt stimulera musiklivet och musikintresset i Orsa.  Med fog kan också påstås att Erik Göransson lade grunden till den breda undervisning som utvecklades till Orsa kommunala musikskola. Hanser Lina å sin sida såg till att placera Orsa på såväl den nationella som internationella musikkartan. Du kan läsa mer om hennes enastående liv här! 

I samband med Hanser Linas och Eriks död gjordes insamlingar som förvaltats av Musikskolan. Dessa kan sägas utgöra grunden och anledningen till den nuvarande premie- och stipendiefonden och dessa stadgar.

Fonden har till syfte att såväl stimulera musikutbildningen som att lyfta fram Orsa-talanger inom sång och musik. I ett större perspektiv syftar också fonden till att bevara och utveckla den musikkultur som funnits och finns i Orsa och att synliggöra den även utanför kommunens gränser.

Fonden förvaltas av Musikskolans Vänner i Orsa. Fondens medel skall insättas på eget bankkonto. Upphör Musikskolans Vänner faller förvaltningen under Musikskolans rektor. Upphör Musikskolan tillfaller influtna medel Orsa Kyrkokör. Allt arbete för styrelse och beslutsgrupp sker ideellt.